آرشیو اطلاعیه‌ها

تقویم آموزشی
 •  
 •  
 • تقويم نيمسال دوم سال تحصيلي1400-1399 دانشگاه علوم پزشکي  و خدمات بهداشتي درماني بابل  (مربوط به ورودیهای سال 99)

نیمسال

 

زمان انتخاب واحد

 

شروع و پايان آموزش

 

حذف و اضافه

 

حذف اضطراري

 

مدت و تاريخ برگزاري امتحانات

ارزشیابی اساتید

نيمسال دوم سال تحصيلي1400-1399

از روزدو شنبه تاریخ  18//12/99 الی چهارشنبه

20/12/99

از روز شنبه

تاریخ 23/12/99

الی

پنجشنبه31/4/00

ازروزشنبه تاریخ 21/1/00

الی

یکشنبه 22/1/00

از روز سه شنبه تاریخ 25/3/00

الی

چهار شنبه 26/3/00

از روز شنبه تاریخ 2/5/00

الی

شنبه 16/5/00

از چهارشنبه 16/4/00

الی

چهارشنبه 6/5/00

 • معاونت آموزشي دانشگاه   -امورپذيرش و ثبت نام
 •  
 •  
 •  
 • تقويم نيمسال دوم سال تحصيلي1400-1399 دانشگاه علوم پزشکي  و خدمات بهداشتي درماني بابل (مربوط به ورودیهای قبل از سال 99)

نیمسال

 

زمان انتخاب واحد

 

شروع و پايان آموزش

 

حذف و اضافه

 

حذف اضطراري

 

مدت و تاريخ برگزاري امتحانات

ارزشیابی اساتید

نيمسال دوم سال تحصيلي1400-1399

از روزسه شنبه تاریخ  30/10/99 الی جمعه

3/11/99

از روز یکشنبه

تاریخ 5/11/99

الی

چهارشنبه 12/3/00

ازروز یکشنبه تاریخ 19/11/99

الی

دوشنبه 20/11/99

از روز سه شنبه تاریخ 7/2/00

الی

چهار شنبه 8/2/00

از روز دوشنبه تاریخ 18/3/00

الی

شنبه 5/4/00

از شنبه 1/3/00

الی

شنبه 22/3/00

 •  
 • معاونت آموزشي دانشگاه   -امورپذيرش و ثبت نام
 •